Przejdź do treści
Home » Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego lerymond.eu, działającego pod adresem www. lerymond.eu, w tym w szczególności zasady nabywania Towarów za jego pośrednictwem.
 2. Właścicielem Sklepu jest Lerymond Ewa Sumiła z siedzibą w Kisinach, Kisiny 73, 13-200 Działdowo, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 571-150-87-93 oraz numerem REGON 280492279.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  – Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Lerymond Ewa Sumiła z siedzibą w Kisinach, Kisiny 73, 13-200 Działdowo, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 571-150-87-93 oraz numerem REGON 280492279., adres e-mail: info@lerymond.eu, numer kontaktowy: +48 535 302 333, oferująca Towary za pośrednictwem Sklepu.
  – Kupującym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoby prawne, które podjęły działania zmierzające do nabycia lub nabywające Towaru za pośrednictwem Sklepu, bez względu czy zarejestrowały się w systemie Sklepu.
  – Sklepie – należy przez to rozumieć Sklep Internetowy lerymond.eu prowadzony przez Sprzedawcę i działający pod adresem www.lerymond.eu.
  – Towarze albo Towarach – należy przez to rozumieć towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  – Cenie – należy przez to rozumieć cenę Towaru obejmującą również należny podatek VAT (cena brutto) i wyrażoną w złotych polskich, ale nie obejmującą kosztów dostawy Towaru Kupującemu.
  – Zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca podejmuje pełni starań, aby informacje dotyczące Towarów były prawdziwe oraz kompletne. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej poprawy ewentualnych błędów w opisie Towarów lub podanych informacji po uprzednim poinformowaniu przez Kupującego. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres info@lerymond.eu.
 5. Informacje dotyczące Towarów lub opisy zamieszczone przy Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Sklepie, a także nazwy handlowe oraz znaki towarowe stanowią własność producenta danego Towaru albo Sklepu i podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu są użyte w celach identyfikacyjnych. Zawartość witryny Sklepu (teksty, obrazy, grafika) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zamieszczonym przy danym Towarze wyraźnie zastrzeżono inaczej.

II. Rejestracja i składanie zamówień

 1. Kupujący zainteresowany zakupem Towarów za pośrednictwem Sklepu może zarejestrować się w systemie Sklepu, prawidłowo wypełniając w tym celu formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu i uzyskując w ten sposób status zarejestrowanego użytkownika Sklepu. Rejestracja Kupującego w Sklepie wymaga podania przez Kupującego danych osobowych, określenia hasła i loginu do własnego konta w Sklepie, a następnie dokonania aktywacji konta. Czynności rejestracyjne są dokonywane jednorazowo.
 2. Do składania Zamówień uprawnieni są Kupujący posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu i Kupujący nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, dokonujący zakupu bez uprzedniego dokonywania rejestracji w systemie Sklepu.
 3. Kupujący posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie po zalogowaniu się w Sklepie i poprzez wybranie danego Towaru i dodanie go do koszyka, wybranie sposobu dostawy i formy płatności, a następnie potwierdzenie Zamówienia przez wybór przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Kupujący nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie poprzez wybór danego Towaru i dodanie go do koszyka, wybraniu sposobu dostawy i formy płatności, a następnie podaniu danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia i potwierdzenie Zamówienia przez wybór przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. W Zamówieniu Kupujący może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Kupujący żąda wystawienia faktury VAT.
 6. Złożenie Zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane przez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail, a w przypadkach szczególnych również telefonicznie. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Wraz z potwierdzeniem będzie przesyłany Kupującemu niniejszy Regulamin.
 7. Kupujący może odstąpić od złożonego Zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania Towaru przez Sklep.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku niedostępności Towaru u dostawców, nieprawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza Zamówienia oraz złożenia przez Kupującego Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 12:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedzielę i święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji Zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w naszym magazynie, wybranej formy płatności oraz wymaganego czasu dostarczenia przesyłki.
 10. Sklep zapamiętuje wszystkie Towary dodane do koszyka przez zalogowanych Kupujących. Dzięki temu po ponownym zalogowaniu cała zawartość porzuconego wcześniej koszyka zostanie odtworzona i Kupujący będzie mógł kontynuować zakupy. Jeżeli jednak przed ponownym zalogowaniem Kupujący doda do koszyka jakikolwiek inny Towar, po zalogowaniu koszyk nie zostanie odtworzony.
 11. Rejestracja przez Kupującego w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Niego zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

III. Realizacja Zamówień

 1. Na wyraźną prośbę Kupującego, złożoną Sprzedawcy i przez Niego zaakceptowaną, istnieje możliwość wysłania Towaru tego samego dnia również w przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia po godz. 12:00.
 2. W przypadku braku Towaru w magazynie Sprzedawcy lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia Towaru przez Sprzedawcę od dostawców, Kupujący jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Kupujący może anulować bądź zmienić swoje Zamówienie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowego zrealizowania Zamówienia z powodu chwilowego braku Towaru w magazynie lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 4. Istnieje możliwość indywidualnej wyceny kosztów przesyłki przy większym Zamówieniu.
 5. Towar zawsze jest wysyłany wraz z dokumentem potwierdzającym zakup w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT, w przypadku gdy Kupujący zażądał jej wystawienia.
 6. W przypadku Zamówień złożonych przez tego samego Kupującego w odstępie dwóch dni istnieje możliwość dostarczenia Towaru objętego tymi Zamówieniami w jednej paczce, o ile pierwsze Zamówienie nie zostało zrealizowane do momentu skompletowania drugiego Zamówienia.

IV. Płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić Cenę za nabyte Towary oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Sklep automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, wagi Towaru i wybranej formy płatności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania Kupującego, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie może dotyczyć Zamówień będących w trakcie realizacji, chyba że zmianie ulega przedmiot Zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:
  – za pobraniem (płatność przy odbiorze) – wówczas zapłata za Towar oraz dostawę następuje gotówką, płatną kurierowi przy odbiorze Towaru;
  – przelew na rachunek bankowy – po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje informację o numerze rachunku bankowego Sprzedawcy, na który powinien wpłacić Cenę wraz z kosztami dostawy, podając jednocześnie w tytule przelewu numer Zamówienia;
 4. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.

V. Dostawa i koszty dostawy

 1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej DHL
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Nie ma możliwości osobistego odbioru towaru zamówionego w naszym sklepie.
 4. Koszty dostawy na terenie Polski są bezpłatne.
 5. Czas wysyłki wynosi do trzech dni roboczych i związany jest z przygotowaniem towaru do wysyłki.
 6. Czas dostawy od momentu nadania paczki uzależniony jest od firmy kurierskiej i najczęściej wynosi 2 dni robocze.
 7. Dostawa Towarów poza terenem Polski jest możliwa wyłącznie po uprzednim ustaleniu kosztów wysyłki oraz innych szczegółów miedzy Klientem a Sprzedawcą.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  – nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  – nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  – nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował
  – Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  – została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności dotyczy to Towarów wyraźnie oznaczonych w Sklepie jako posiadające wady.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. W przypadku Towarów używanych odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 5. W przypadku reklamacji należy:
  -zgłosić roszczenie reklamacyjne, w którym należy opisać wadę oraz wpisać numer Zamówienia, które należy następnie wysłać na adres Lerymond Ewa Sumiła, Kisiny 73, 13-200 Działdowo lub na adres e – mail: info@lerymond.eu;
  – dostarczyć wadliwy Towar na adres Lerymond Ewa Sumiła, Kisiny 73, 13-200 Działdowo, na koszt Sprzedawcy.
 6. Do reklamacji Kupujący powinien dołączyć dokument stanowiący dowód zakupu Towaru oraz ewentualnie protokół stanu przesyłki spisany z obecności kuriera.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji naprawiony lub wymieniony na nowy Towar Sprzedawca odsyła Kupującemu na swój koszt.
 8. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z wadliwym Towarem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu złożenia reklamacji.
 9. Postanowienia niniejszego działu dotyczące rękojmi za wady Towarów oraz przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym są wyłączone w przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 10. Kupujący może skorzystać z pozasądowych mechanizmów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji lub arbitrażu. Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji w tym zakresie na żądanie Kupującego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VII. Rezygnacja z Zamówienia i zwrot Towaru

 1. Rezygnacja z zamówionego Towaru jest możliwa do czasu wysłania przez Sklep informacji o wysłaniu Towaru Kupującemu.
 2. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwroty rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), które Kupujący zobowiązany jest ponieść.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany osobno, partiami lub w częściach termin ten liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: Lerymond Ewa Sumiła, Kisiny 73, 13-200 Działdowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lerymond.eu.
 5. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący może skorzystać z zawartego tam wzoru, nie jest to jednak obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta).
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby płatności, jakie użył Kupujący, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.
 9. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: Lerymond Ewa Sumiła, Kisiny 73, 13-200 Działdowo. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Kupującego, będącego osobą fizyczną, stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanym dalej: „RODO”) i podlegają ochronie przewidzianej we wskazanym rozporządzeniu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych określoną w RODO, od Kupujących pobierane są jedynie dane niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, NIP, numer telefonu komórkowego, dane dotyczące płatności.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne. Brak wskazania przez użytkownika niektórych danych osobowych może uniemożliwić kontakt ze Sprzedawcą lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 5. Administrator informuje, iż użytkownikom serwisu przysługują następujące prawa:
  – Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;
  – Prawo do sprostowania danych osobowych;
  – Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
  – Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  – Prawo do przenoszenia danych osobowych;
  – Prawo do sprzeciwu;
  – Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 6. Administrator danych udziela na żądanie użytkownika wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców oraz udziela innych informacji niezbędnych do przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą, może wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
  Uzyskane przez Sprzedawcę dane Kupującego są poufne. Sprzedawca dochowa wszelkiej staranności w celu ochrony tych danych przed ich ujawnieniem nieupoważnionym osobom trzecim. Sprzedawca jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne niezbędne do ochrony danych zgodnie z RODO, w szczególności zabezpieczających dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Komunikacja Kupującego z serwerem Sprzedawcy jest zabezpieczona przez szyfrowanie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez użytkownika hasła do serwisu (w przypadku rejestracji w sklepie) osobom trzecim.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez administratora, podmioty świadczące usługi transportowe. Uzyskane przez Sprzedawcę dane Kupującego nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że wymagać będą tego odpowiednie przepisy prawa.
 10. Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane podmiotom trzecim na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 12. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres Lerymond Ewa Sumiła, Kisiny 73, 13-200 Działdowo albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lerymond.eu.

VIIIa. Pliki cookies, profilowanie

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik serwisu (tzw. urządzenie końcowe). Pliki te są wykorzystywane m. in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkownika, zapisać zawartość koszyka sprzedażowego oraz w celach statystycznych. Pliki te mogą być wykorzystane do profilowania (zautomatyzowanej oceny osoby fizycznej lub jej przewidywanych zachowań), w celu m. in. dostosowania wyświetlanych reklam na podstawie wcześniejszej aktywności użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są do m. in. do:
  – zapamiętania historii przeglądanych towarów,
  – rozpoznania urządzenia użytkownika i jego lokalizacji,
  – zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień,
  – dopasowania wyglądu strony internetowej,
  – poprawnej konfiguracji usług serwisu,
  – utrzymania sesji użytkownika serwisu po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  – umożliwienia autouzupełniania danych do logowania w przypadku wyboru takiej funkcji przez użytkownika,
  – dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika,
  – tworzenia anonimowych statystyk.
 3. Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzenia, za pomocą którego korzysta z serwisu. Ograniczenie lub wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie lub całkowity brak działania serwisu. Informacje o sposobie obsługi oraz usuwania plików cookies z przeglądarek internetowych można znaleźć na stronach ich twórców. Poniżej znajdują się odesłania do informacji dotyczących najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Google Chrome
  Opera
  Safari

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  – wycofania poszczególnych Towarów z oferty Sklepu
  – wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu
  – przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży
 2. Kupujący nie może udostępniać swojego konta w systemie Sklepu osobom trzecim. W razie zmian danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Kupujący zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaktualizowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.