Przejdź do treści
Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1

 1. Administratorem sklepu www.lerymond.eu jest Lerymond Ewa Sumiła, Kisiny 73, 13-200 Działdowo, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 571-150-87-93 oraz numerem REGON 280492279.
 2. Administrator strony jest administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu.
 3. Administrator danych udziela na żądanie Użytkownika wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców oraz udziela innych informacji niezbędnych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
 5. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:
  a) Portalu – należy przez to rozumieć sklep www działający pod adresem www.lerymond.eu
  b) Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy lub może świadczyć usługi drogą elektroniczną,
  c) plikach cookies lub ciasteczkach– należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§2

 1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies mogą zawierać takie dane osobowe Użytkownika jak jego adres IP lub lokalizacja.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez administratora, podmioty świadczące usługi transportowe. Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
 3. Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika są zamieszczane przez Administratora i tylko Administrator ma dostęp to tych plików. Przechowywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu są bezpieczne, a w szczególności nie są zainfekowane wirusami oraz innym niechcianym lub złośliwym oprogramowaniem.
 5. Administrator wykorzystuje zasadniczo dwa rodzaje plików cookies: 1) sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz 2) stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają w nim przez czas określony w parametrów plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Użytkownik serwisu może podlegać tzw. profilowaniu (zautomatyzowanej oceny osoby fizycznej lub jej przewidywanych zachowań) z wykorzystaniem plików cookies.

§3

 1. Administrator umożliwia wykorzystywanie mechanizmu plików cookies na stronach internetowych Portalu przez pomioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności przez serwisy Facebook, Youtube czy Twitter.
 2. Administrator umieszcza na stronach internetowych Portalu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczony został kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności serwisu Facebook.
 3. Administrator umieszcza na stronach internetowych Portalu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczony został kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności tego serwisu.
 4. Administrator umieszcza na stronach internetowych Portalu przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczony został kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności tego serwisu.

§4

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności „ciasteczka” pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika, uwzględniających jego preferencje językowe i komunikacyjne,
 2. bezpieczeństwa poprzez wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom na stronach internetowych Portalu,
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 4. świadczenia usług reklamowych poprzez prezentowanie przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika,
 5. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po jego uprzednim zalogowaniu do Portalu).

§5

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwana w niniejszym dokumencie “RODO”, w szczególności art. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. art. 6 ust. 1 lit. b i f oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

§6

Administrator informuje, iż Użytkownikowi portalu, jako osobie, której zbierane dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. Prawo do sprzeciwu;
 7. Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7

Administrator przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, m. in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte.

§8

Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Zgodnie z RODO Administrator ma obowiązek wykazania odpowiedniego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§9

 1. Niejednokrotnie przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może jednak samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „ciasteczek”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Wprowadzenie ograniczeń w użyciu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Użytkownik chcący dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ustawieniami plików cookies z listy poniżej wybrać przeglądarkę internetową, z której korzysta i postępować zgodnie z instrukcjami:
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera

  Urządzenia mobilne:
  Android
  Safari